ساسی – استاد

  ترانه و شعر آهنگ استاد ساسی مانکن گویند گویند گویند که روزی میل به یه دلبری به دله یکی افتاد ای کاش نمیفتاد گویند که هرشب تویه دستش یه پیاله و نیست اصا عینه خیالش چرا استاد آخه چه کاریه استاد گویند که کشته مرده میداد تار مژگونشو من به قربونشو ای وای افتاد افتاد افتاد به دلم مهر […]

فرهاد جواهر – هیشکی تورو دوست نداره

♫♫ هیشکی تو رو دوست نداره هالای لالای لای لالای لای لای های لای لا لا لا تو با صد تا دروغ اومدی اینجا گفتی غصه رو می دزدی از ما گفتی از ستاره خونه می سازی گفتی به سیاهی دل نمی بازی این دل دیوونه باورت کرد ولی زیر پای ما رو خالی کردی با دروغاتو با ناز و […]

استاد مغرور من – قسمت دوازدهم

از ماشین پیاده شد و در سمت من رو باز کرد . بازومو گرفت و محکم کشید و وادارم کرد پیاده بشم . خودم و سفت گرفتم و گفتم _مهرداد دستم درد گرفت لعنتی چرا هار شدی؟ خشن برگشت سمتم : _من هار شدم؟ هاری و بهت نشون میدم ترانه این همه سال دنبالت گشتم تا بپرسم چرا یهو ول […]

استاد مغرور من – قسمت یازدهم

حرفای بدی بهم زد جلوی خودم و نگرفتم و مثل خودش داد زدم _به تو چه؟ فکر کن هرزه شدم… فکر کن هرشب ز*ی*ر یه نفرم تو چی کاره ی منی ؟ حرفم با سیلی محکمی که به گوشم خورد قطع شد اصلا باورم نمیشد مهرداد بهم سیلی زده باشه از خشم نفس نفس میزد نیم نگاه بدی بهم انداخت […]

استاد مغرور من – قسمت دهم

با خشم و تعجب از لای دندون های کلیک شده اش گفت: _ترانه با تته پته گفتم _ترانه کیه یارو؟ اشتباه گرفتی من اصلا اسمم ترانه نیست … حتی تو زندگیم ترانه نمیشناسم . با خشم نگاهم کرد و مچ دستم و گرفت و عصبانی گفت _دهنتو ببند تا خودم نبستمش. حرفش و زد و مچ دستم و کشید رو […]

استاد مغرور من – قسمت نهم

با دیدن مهرداد استاد دانشگامون مثل یخ آب شدم با این سر و وضع منو می دید چه فکری پیش خودش میکرد ؟ بدون این که بهم نگاه کنه با عصبانیت به سمت مردک حمله کرد و داد کشید : _داری چه غلطی میکنی؟ به زور میخوای ببریش؟ مرده با اون هیکلش ترسید و دستم و ول کرد قبل از […]

استاد مغرور من – قسمت هشتم

یه مرد با چشمهای خمارش بهم نگاه کرد و کشیده گفت : _در خدمت باشیم خانم کوچولو . تمام تنم لرزید همین اول کاری جا زدم و باترس گفتم _نه ممنون . بدتر شد چون مرتیکه عین مست ها کشیده گفت _جووووون پس خانم ناز داره… خودم نازتو میخرم کوچولو. پشت بند حرفش از ماشین پیاده شد . فرار و […]

استاد مغرور من – قسمت هفتم

برای بابام غذا درست کردم و داروهاش و دادم و رفتم توی اتاقم روی تخته زوار در رفته ام نشستم و به این فکر کردم اگه بابام تا یه ماه دیگه عمل نشه اونو از دست میدم و تک و تنها میمونم . فکرای بدی تو سرم بود . میتونستم تحمل کنم؟ دخترونگی امو پیش کش آدمای هوس باز کنم […]

محسن چاوشی – بیست هزار آرزو

ای همه خوبی؛ تو را پس تو؛ که رایی، که را؟! / ای گل در باغ ما؛ پس تو کجایی، کجا؟●♪♫ سوسن؛ با صد زبان، از تو نشانم نداد / گفت رو! از من مجو، غیرِ دعا وُ ثنا●♪♫ سرو اگر سر کشید؛ در قدِ تو، کی رسید؟! /  نرگس اگر چشم داشت؛ هیچ ندید او تو را●♪♫ هر طرفی […]