متن ماه از مرسده

متن ماه چه زیباست نقاشی خداوند! چه زیباست افریده هایش ستاره ها و ماه خورشیدش،درختان و کوهایش. به روستایی رفتیم،هنگام برگشت شب شده بود. هندزفریم را بر گوشم گذاشتم و همینطور به اهنگ ملایم ارامش بخشم گوش سپرده بودم. همینطور ک به بیرون خیره شده بودم یک نیم دایره ی قرمز را دیدم.چ زیبا! با خودم فک  کردم ک ماه […]